Vacature: Bestuurssecretaris (m/v/x) van de Raad van Bestuur

Om de grote maatschappelijke transities het hoofd te kunnen bieden zijn nieuwe vaardigheden nodig. Dit vraagt om een doelgerichte collectieve aanpak met onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Om dit landelijk te initiëren en te coördineren is een NGF-programma Leven Lang Ontwikkelen (LLO) opgestart: de Nationale LLO-Katalysator. De governancestructuur is opgezet en nu wordt een bestuurssecretaris geworven die de Raad van Bestuur van de stichting LLO-Katalysator gaat ondersteunen.

Waarom een landelijke LLO-Katalysator?

Een van de fundamenten van de Nederlandse economie is een goed opgeleide beroepsbevolking. Door grote maatschappelijke transities en de daarmee veranderende arbeidsmarkt stopt opleiden echter niet meer bij het afronden van initieel onderwijs. Leven Lang Ontwikkelen (LLO) staat daarom al geruime tijd op de agenda van het onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven.

Het programma LLO-Katalysator wil oplossingen geven voor de uitdagingen in het huidige systeem van LLO, te weten:

  1. onvoldoende zicht op de benodigde kennis en competenties (skills) van de toekomst,
  2. onvoldoende LLO-oplossingen die bijdragen in de voorbereiding op grote maatschappelijke transitie,
  3. dat de publieke onderwijsinstellingen waar LLO aangeboden kan worden onvoldoende ingericht zijn voor deze uitdaging,
  4. de leercultuur die in Nederland onvoldoende is ontwikkeld.

Wat gaat de LLO-Katalysator doen?

De LLO-Katalysator is een initiatief van de MBO Raad, Vereniging Hogescholen en Universiteiten van Nederland om de noodzakelijke impuls te geven aan LLO, zowel landelijk als in de regio. Het programma LLO-Katalysator wordt tot 2029 vanuit het Groeifonds gefinancierd1 met als doel te komen tot een zelfstandig functionerend LLO-ecosysteem waarin organisaties en professionals adequaat kunnen inspelen op de snel veranderende arbeidsmarkt en samenleving. Voor de uitvoering van het programma wordt een bureau opgezet, het Landelijk Schakelpunt.

De rol van de LLO-Katalysator is het initiëren en coördineren van samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven/organisaties en de overheid, het creëren van nieuwe oplossingen daar waar ‘gaten’ vallen en het verstrekken van middelen waar nodig om LLO landelijk en regionaal efficiënt en effectief te operationaliseren. Om dit concreet te maken zullen in de eerste fase de LLO-activiteiten gericht zijn op het ondersteunen van de energie- en grondstoffentransitie.1

Wat gaat de Raad van Bestuur van de Stichting LLO-Katalysator doen?

De Raad van Bestuur (RvB) streeft naar een duurzame structuurversterking van het LLO-ecosysteem. De taken van de RvB zijn met name gericht op het formuleren van de inhoudelijke en strategische koers van de LLO-Katalysator, zorgen voor bestuurlijke afstemming met de betrokken departementen, zorgen voor aansturing van de directie van het landelijke Schakelpunt, organiseren en implementeren van risicomanagement, het vaststellen van een plan van aanpak per fase (herijkingsmomenten) en monitoren van de voortgang.

Over de functie

Om deze taken te kunnen realiseren heeft de Raad van Bestuur een bestuurssecretaris nodig die fungeert als sparringpartner, meedenkt over bestuurlijke vraagstukken en vorm weet te geven aan bestuurlijke besluitvormingsprocessen. Daarnaast overziet en bewaakt de bestuurssecretaris de gemaakte afspraken, lopende processen en relevante verplichtingen en weet in lijn daarmee de RvB en het Schakelpunt waar nodig te activeren. Ook draagt de bestuurssecretaris zorg voor de hoofddoelstelling door, indien nodig, binnen discussies van de Raad van Bestuur te vragen de relatie tot de hoofddoelstelling te expliciteren. In afstemming met de directeur van het schakelpunt zorgt de bestuurssecretaris voor de totstandkoming van voortgang- en verantwoordingsrapportages en informeert de Raad van Bestuur over de resultaten en inzichten uit deze monitoring. De bestuurssecretaris zorgt ervoor dat de Raad van Bestuur zich kan richten op het daadwerkelijk besturen van de organisatie. De bestuurssecretaris verhoudt zich nauw tot beleidsadviseurs van de onderwijskoepels MBO Raad, VH en UNL die gedelegeerd zijn om de belangen van de publieke onderwijsinstellingen te behartigen in relatie tot de LLO-Katalysator.

Over jou

Binnen jouw loopbaan, heb je (5-10 jaar) aantoonbare ervaring opgedaan met het ondersteunen van bestuurders in het onderwijsveld en weet je daarbij complexe bestuurlijke processen met mogelijk conflicterende belangen goed te ondersteunen. Jouw bestuurlijke antenne en analytische vaardigheden zijn goed ontwikkeld en je weet jouw stakeholders goed te mobiliseren. Hierbij ben je doorgaans hard op de inhoud en zacht op de relatie. Je hebt reeds ervaring met verantwoordingsprocessen behorend bij subsidietrajecten. Je kent de onderwijssector en hebt duidelijke affiniteit met het LLO vraagstuk. Mensen werken graag met jou samen, ook dankzij jouw flexibele instelling, gestructureerde manier van werken en je voelt je thuis in een programmaorganisatie.

Arbeidsvoorwaarden

Niveau HBO/Master
Indicatie salarisniveau schaal 13 (tarief Rijk)
Indicatie maandsalaris €4.552-€6.786 op basis van 40 uur per week
Dienstverband arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tot eind 2026, met mogelijke verlenging tot eind 2029. Je bent in dienst van het Schakelpunt. Uren per week In overleg, met een minimum van 32 uur per week

Reageren met motivatiebrief (max. 1 pagina) en C.V. (incl. overzicht nevenfuncties) vóór 17 april 2023
Vragen en reacties kunnen met de kwartiermaker van de LLO Katalysator gedeeld worden: LLOkatalysator@technopolis-group.com
Tel. 020 535 2244

Gesprekken worden gepland tussen 24 april en 3 mei 2023

1Het programma heeft een toekenning van middelen voor de periode 2023-2026 en een voorwaardelijke toekenning voor de periode 2027-2029.
Vacature